Portal de Transparència

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA

Missió i valors

El Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC) és una associació cultural, sense ànim de lucre, fundada a Reus l’any 1995. Va néixer com una entitat d’arrels catalanes, amb l’objectiu de contribuir a  les festes populars i tradicionals amb la finalitat de:

 • Fomentar tota expressió de cultura relacionada amb l’àmbit de la ciutat de Reus. 
 • Promoure qualsevol tipus d’activitat cultural. 
 • Informar i divulgar el coneixement de les festes i tradicions culturals catalanes. 

En els darrers anys, el CRAC ha esdevingut una de les entitats culturals més actives i atractives de la nostra ciutat, creixent de manera exponencial i sent capdavantera en l’organització  d’importants esdeveniments de caire cultural, com ara la recuperació de l’Àliga de Reus (1996), el ball de cavallets (1998), la trobada d’Àligues del països catalans (2014), entre d’altres. 

El CRAC és un projecte col·lectiu que s’ha anat fent cada vegada més gran, gràcies al suport de totes les persones associades, institucions i col·laboracions, sense que hagi perdut la seva essència fundacional, tenint com a pilar fonamental el valor del compromís amb la cultura i el seguici festiu.

L’àmbit de la cultura popular i tradicional constitueix el fonament d’aquesta entitat, oberta i integradora. Per la consecució de les seves finalitats, a títol merament indicatiu, l’entitat realitza les següents activitats: 

 • Portar i fer ballar els elements festius sobre els que té dret: Àliga de Reus; Àliga petita de Reus i Ball de Cavallets de Reus. 
 • Participar del seguici festiu de la ciutat de Reus, cercaviles i qualsevol acte d’expressió cultural de caràcter tradicional o no. 
Organigrama
Òrgans de govern

La Junta directiva

És l’òrgan de govern de l’associació que regeix, governa, administra i representa l’Entitat. Té caràcter col·legial i està formada pel president/a, vicepresident/a (si escau) secretari/ària, tresorer/a i els vocals. Les persones que ostentin aquests càrrecs han de reunir els requisits previstos als estatuts. 

Els membres de la Junta exerceixen el càrrec durant un mandat de 3 anys, permetent-se sempre la reelecció, i són escollits per sufragi universal, lliure i directe per les persones associades que compleixin els requisits previstos als estatuts, mitjançant el procés electoral que descriu el reglament de règim intern.

Desenvolupa les seves funcions amb diligència de bon administrador, de forma gratuïta, amb lleialtat a l’associació i sempre en benefici d’aquesta, exercint les competències que li atribueixen els estatuts i la normativa aplicable. 

La Junta directiva està inspirada amb el principi de representació horitzontal, ja que garanteix la representació de totes les seccions de l’entitat, mitjançant un sistema de designació que atorga als representants d’aquestes la condició de vocals nats a la Junta directiva (caps de colla o delegats de secció).

Clica aquí per conèixer la Junta directiva

L’Assemblea general

És l’òrgan suprem de govern de l’Associació i tots els seus socis en formen part per dret propi i irrenunciable. Actua com a òrgan sobirà amb capacitat per debatre qualsevol assumpte d’interès per l’Entitat, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de la Junta directiva.

Es reuneix per convocatòria de la Junta directiva, com a mínim, una vegada l’any, tot i que es permet la celebració de reunions extraordinàries en els casos que preveuen els estatuts.

Està presidida pel president/a de la Junta directiva i en formen part tots els socis/es que reuneixin els requisits que preveuen els estatuts.

Òrgans interns de les seccions

L’Associació s’estructura en seccions que tenen capacitat i plena autonomia per a desenvolupar la seva activitat i els actes que siguin necessaris, havent de donar compte de tot el que facin a la Junta directiva i a l’Assemblea General quan correspongui.

Les seccions estan formades per tots els seus membres i, si les seves normes específiques ho preveuen, pels ex-components, com poden ser els exportadors/es o exballadors/es.

Organització de les seccions

 • Òrgan de direcció

Exerceix les funcions de direcció, coordinació i planificació de la secció. L’òrgan de direcció pot tenir caràcter unipersonal (cap de colla) o col·legiat (comitè de secció), segons la voluntat dels seus membres i el que estableixi l’acord de creació.

Els representants de cada secció, ja sigui un/a cap de colla o delegat/da de secció, és membre nat a la Junta directiva, lloc on ocupa el càrrec de vocal, sempre i quan reuneixi els requisits per a formar-ne part.

 • Assemblea de secció

És l’òrgan col·legiat del qual emana la voluntat de la secció. Li correspon escollir a l’òrgan directiu de la mateixa, llevat d’aquells casos que sigui competència de  la Junta directiva, i adoptarà totes les decisions en el sí de la secció que no estiguin atribuïdes a l’òrgan directiu.

Està integrada pel/la Cap de colla o delegat/da de secció, qui assumirà les funcions de presidència, i tots els seus membres.

Membres dels òrgans de direcció de les seccions

Actualment, les seccions del CRAC està dirigides per les següents persones:

SECCIÓÒRGAN DE DIRECCIÓMEMBRES
Àliga de ReusCap de collaPere Latorre Victorio
Ball de cavalletsCap de collaLaia Grifoll Pérez
Ball de SederesCap de collaRosa Mari Valls Zamora
CollanutsCap de collaIvan Pons Rabassa
Àliga petita
Comitè de secció
Xavi Figueras Llort: Delegat de secció
Arnau Anguera Navarro: Cap d’equip
Fèlix Chabrera Ventosa: vocal
Carlos Jordan Barberán: vocal
Angel Rivero Moreno: vocal
Albert Rivero Salinas: vocal
Héctor Tarro Sánchez: vocal
Dades de l'Entitat i Normativa

Dades de l’entitat

C.I.FG-43453935
Règim JurídicAssociació
Registre d’Associacions Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya
DomiciliC/Aleus, núm. 5 baixos,  Reus
LocalitatReus (Tarragona)
Correu electròniccrac@cracreus.cat
Persona de contactePresident/a de la Junta directiva

Dades de contacte

CRACcrac@cracreus.cat
Secretariasecretaria@cracreus.cat
Tresoreriatresoreria@cracreus.cat
Comunicaciócomunicacio@cracreus.cat
Àliga de Reusaligadereus@cracreus.cat
Àliga petita de Reusaligapetita@cracreus.cat
Ball de Cavallets de Reus balldecavallets@cracreus.cat
Ball de Sederes de Reusballdesederes@cracreus.cat
Collanutscollanuts@cracreus.cat

Normativa d’aplicació

Amb caràcter general, al CRAC li són aplicables les següent disposicions:

 • Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, de el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Estatuts.
 • Reglament de règim intern.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Informació presupostària I comptable

Informació pressupostària

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos del CRAC. Té caràcter anual i permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius durant l’exercici econòmic, que coincideix amb l’any natural. Està sotmès als principi d’estabilitat, suficiència i transparència.

El pressupost és elaborat per la Junta directiva i aprovat per l’Assemblea general. La seva estructura comprèn els ingressos (recursos) i despeses (obligacions). Sense perjudici de les peculiaritats que pot tenir el pressupost en funció de cada exercici econòmic, amb caràcter general la seva estructura comprèn:

 • Recursos ordinaris:
  • Les aportacions espontànies que puguin fer els socis de l’entitat. 
  • Les quotes ordinàries, fixes o variables, així com les derrames. 
  • Les subvencions públiques o privades. 
  • Els donatius o béns de tota classe que hagi adquirit per herència, llegat o altre títol de transmissió. 
  • Les rendes del patrimoni de l’Entitat o bé d’altre ingressos que puguin obtenir-se, com ara el marxandatge.
 • Obligacions:
  • Despeses de manteniment del local i millores (lloguer).
  • Despeses ordinàries de subministrament.
  • Despeses bancàries.
  • Assegurances.
  • Despeses per a la realització d’activitats relacionades amb l’objecte social.

Al finalitzar cada exercici econòmic, a la primera reunió  de l’Assemblea general que se celebri, s’informa de l’execució del pressupost de l’exercici anterior.

Informació comptable

La comptabilitat es porta de manera ordenada, diligent i s’ajusta a l’activitat de l’associació, reflectint fidelment i permetent fer un seguiment cronològic de les operacions. 

El tresorer/a de la Junta Directiva és el responsable de portar i anotar qualsevol operació comptable als llibres i registres corresponents.

Subvencions públiques
ANYINSTITUCIÓCONCEPTEIMPORT
2018IMRCSubvenció pel compliment de les finalitats de l’associació6.500,00 €
2019IMRCSubvenció pel compliment de les finalitats de l’associació6.500,00 €
2020IMRCSubvenció pel compliment de les finalitats de l’associació6.500,00 €
2021IMRCSubvenció pel compliment de les finalitats de l’associació6.500,00 €
2021IMRCCreació del Ball de Sederes3.930,77 €
2022IMRCSubvenció pel compliment de les finalitats de l’associació7.200,00 €
Retribucions

Els membres de la Junta directiva, dels òrgans directius de les seccions i qualsevol altra persona de l’entitat exerceixen els càrrecs de manera gratuïta, d’acord amb el que estableixen els estatuts i el reglament de règim intern del CRAC.

ARXIU HISTÒRIC

Fundadors
D’esquerra a dreta de dalt a baix: Ivan Pons Rabassa, Francesc X. Rivero Bonillo, Pep Vivas Marquès, Marc Navarro Ambel, Joan Manel Roig Prados, Josep Lluís Aragonès Pau, David Roig Prados, Roger Biosca Rodríguez
25 anys d’història

El 10 de setembre del 1995, era una tarda d’estiu d’aquelles que fot núvol i xafagor, als volts de les 17.00 hores.

Havien quedat a cals Biosca pares amb el propòsit de celebrar la primera reunió corporativa com a entitat: el CRAC. Estaven treballant amb el projecte de recuperació de l’Àliga de Reus i, tot i que d’un temps ençà funcionaven com a grup de grallers, els requerien una estructura responsable en forma d’entitat jurídica reglada.

I així aquell dia, es va signar l’acta fundacional del CRAC, com mostra la foto.

Gran visió d’aquestes grans persones!!!

En nom de tots els socis de l’entitat us donem les gràcies, companys, per convertir aquell projecte en una gran família.

Timeline CRAC
10 de setembre de 1995

Fundació de l’Entitat

El 10 de setembre del 1995, era una tarda d’estiu d’aquelles que fot núvol i xafagor, als volts de les 17.00 hores. Havien quedat a cals Biosca pares amb el propòsit de celebrar la primera reunió corporativa com a entitat: el CRAC. Estaven treballant amb el projecte de recuperació de l’Àliga de Reus i, tot i que d’un temps ençà funcionaven com a grup de grallers, els requerien una estructura responsable en forma d’entitat jurídica reglada.

Presentació de l’Àliga de Reus

L’Àliga de Reus és recuperada per a la seva Festa Major de Sant Pere, l’any 1996, per iniciativa de dues entitats reusenques –CARRUTXA i el Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC)–.

27 de juny de 1996
21 de juny de 1998

Presentació del Ball de Cavallets

El Ball de Cavallets es va recuperar per a la seva Festa Major de Sant Pere l’any 1998, per iniciativa de dues entitats reusenques –CARRUTXA i el Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC)–.

1a Trobada de Bestiari del Camp, Conca i Priorat

Juntament amb el Ball de Diables de Reus i la Colla Gegantera, i amb el suport de l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus i l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, el CRAC organitza la 1a Trobada de Bestiari del Camp, Conca i Priorat, amb la finalitat de donar a conèixer la diversitat, riquesa, història i singularitat del món del bestiari a tota la societat.

29 i 30 de maig de 1999
2001

Estrena de la Colla de Carnaval Collanuts

Primer any que la secció més carnavalera del CRAC s’estrena i participa amb la seva propia carrossa.

1a sortida Internacional de l’Àliga

Primera sortida internacional de l’Àliga de Reus, per participar a la Festa Internacional de gegants de la ciutat de Maastricht (Hollanda).

2005
Juny de 2008

Estrena de la vestimenta actual dels portadors de l’Àliga

Un reconeixement a la dignitat de l’Àliga

En el moment en què la corporació municipal sortia de la Casa de la Vila per anar a l’ofici de completes. L’alcalde, en nom del consistori, va lliurar a l’Àliga de Reus una insígnia d’or de la ciutat just abans del seu ball solemne curt de salutació a les autoritats, en reconeixement de la dignitat que l’Àliga representa.

28 de juny de 2012
Febrer de 2013

Sortida Festa Major de Santa Eulàlia (BCN)

Per primera vegada el Seguici Festiu Reusenc es desplaça en tot el seu conjunt fora de la capital del Baix Camp, per actuar actuar durant la Festa Major de Santa Eulàlia (BCN).

Festa del Ganxo

Festa familiar solidària a favor de l’AFANOC, organitzada pel CRAC, en especial per les noies treballadores de Marucracs, en què es van fer tallers per a grans i petits relacionats amb el ganxet i la llana.

21 de setembre de 2014
27 de setembre de 2014

Trobada d’Àligues de Catalunya a Reus

Participació d’una trentena d’Àligues de Catalunya a la trobada i cercavila pels carrers més cèntrics de la ciutat. Acte organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus, a través de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, i pel Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC).

La Senyora de la Festa

Exposició al Museu de Reus (espai de la Plaça Llibertat) sobre les àligues festives, que van participar en la Trobada d’Àligues de Catalunya, i algunes de les àligues exposades, no es van poder veure al carrer, per tant, es va tractar d’una oportunitat única d’haver-les pogut veure totes juntes.

del 30 de setembre al 30 d’octubre de 2014
24 de juny de 2015

Estrena del nou local de l’Entitat

Degut al creixement de la seva massa social, el CRAC es va veure obligat a canviar de local.

La Nit de fer l’Índiu

Estrena de la nova proposta festiva ‘La Nit de fer l’Índiu’, una iniciativa de caràcter nocturn organitzat juntament amb la Colla Gegantera. Aquest acte ajuda a omplir una de les nits de la Festa Major de Sant Pere.

26 de juny de 2015
18 de juny de 2016

18è aniversari del Ball de Cavallets

Gran festa d’aniversari dels 18 anys del Ball de Cavallets amb l’estrena dels nous vestits, nova coreografia, nova música i un dia amb activitats de tot tipus i per a tothom a la Plaça Evarist Fàbregas i Pàmies. 

presentació àlia petita

Presentació de l’Àliga petita

En motiu del 20è aniversari de l’Àliga de Reus, l’Entitat presenta en societat la nova figura que formarà part del seguici festiu infantil de la ciutat de Reus. l’Àliga petita de Reus, representa una àliga jove, amb personalitat pròpia.

25 de juny de 2016
desembre de 2016

5è Tresor Patrimonial Cultural de Reus

Per votació ciutadana, el Ball Solemne de Curt de l’Àliga de Reus a l’interior del Santuari de Misericòrdia, fou nomenat 5è tresor patrimonial Cultural de Reus.

Premis Amenós als que + Enganxen del Món de Reus 2017

Premi al CRAC per  entendre l’actual dimensió de la Festa Major, per la construcció de l’àliga petita.

Abril de 2017
Abril de 2018

Premis Amenós als que + Enganxen del Món de Reus 2018

En reconeixement, juntament amb la Colla Gegantera, per LA NIT DE FER L’ÍNDIU. Com a acte de festa major innovador i transgressor que en temps rècord s’ha convertit en imprescindible.

2a sortida Internacional de l’Àliga

Per segona vegada l’Àliga de Reus, juntament amb els amics dels Gegants de Reus (els gegants Indis), van participar a la Festa Internacional de gegants, en motiu del 50è aniversari Reus Gigantius de la ciutat de Maastricht (Hollanda).

1 i 2 de juny de 2019
Carnaval de 2020

Estena de la nova carrossa dels Collanuts

Després de molts esforços i sacrificis, per fi la secció més festiva del CRAC, adquireix una nova plataforma per complir amb la nova normativa de la Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval i poder continuar sortit al Carnaval de Reus.

25è aniversari del CRAC

10 de setembre de 2020
19 de juny de 2021

Presentació del Ball de Sederes

El Ball de Sederes és un ball de creació pròpia. Aquesta dansa vol rememorar la nostra ciutat a través de la figura dels treballadors i treballadores de la indústria tèxtil, que es contextualitza en l’època modernista, i recrear l’esperit jovial i d’empempta de la societat en una època de gran expansió i obertura de la ciutat al món.

Hissada de la Bandera al Campanar

El CRAC en reconeixement dels 25 anys de la recuperació de l’Àliga i el seu simbolisme, ha sigut l’Entitat convidada en hissar la bandera de la nostra estimada ciutat, en motiu de la Festa Major de Sant Pere 2021.

23 de juny de 2021
21 de setembre de 2021

Menció Honorífica Municipal a l’Àliga

Amb motiu del 25è aniversari de la recuperació i incorporació de l’Àliga al Seguici Festiu de Reus, per la Festa Major de Misericòrdia 2021, l’Ajuntament atorga la Menció Honorífica Municipal pel seu paper com a element festiu històric de la ciutat.

Hissada de la Bandera al Campanar

El Ball de Cavallets, en reconeixement dels 25 anys de la seva recuperació, han sigut els convidats en hissar la bandera de la nostra estimada ciutat, en motiu de la Festa Major de Sant Pere 2023

23 de juny de 2023
21 de setembre de 2023

Menció Honorífica Municipal al Ball de Cavallets

Amb motiu del 25è aniversari de la recuperació i incorporació del Ball de Cavallets de Reus al Seguici Festiu de Reus, per la Festa Major de Misericòrdia 2023, l’Ajuntament atorga la Menció Honorífica Municipal, en reconeixement a la seva participació i tasca duta a terme en el món cultural i associatiu reusenc dedicat a la recerca i la difusió del patrimoni etnològic, la història local i la dinamització cultural.

Històric de presidents del CRAC
Marc
Navarro Ambel
Josep M. (Pep)
Vivas Marquès
Benjamí (Benji)
Gerich Jiménez
Jaume
Garrido Gutiérrez
del 1995 al 1996del 1996 al 2012del 2012 al 2021del 2021 a l’actualitat

Tradueix »